Podsumowanie V Sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego i plany inwestycyjne na przyszłość

Minęła kolejna, piąta już sesja Rady Miejskiej w nadmorskiej miejscowości Dziwnów. Spotkanie to miało niepowtarzalny charakter ze względu na dwie istotne decyzje: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz udzielenie burmistrzowi Dziwnowa absolutorium za wykonanie budżetu.

Burmistrz podkreślił, że rok 2023 był dla gminy wyjątkowo intensywny. W jego trakcie przeprowadzono wiele kluczowych inwestycji, równocześnie podejmując starania o zdobycie funduszy na przyszłe projekty – a wszystko to z pełnym poszanowaniem dyscypliny budżetowej oraz równowagi finansowej. Skarbnik Gminy, Grażyna Madońska, również odniosła się do wyników finansowych z roku 2023, pokazując jak gmina zarządzała swoimi środkami w tym czasie. Co więcej, Skarbnik podkreśliła pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która co roku analizuje kondycję finansową gminy oraz słuszność podejmowanych wydatków.

W swoim wystąpieniu, zastępca burmistrza Dziwnowa, Łukasz Dzioch, omówił stan obecnie prowadzonych inwestycji na terenie gminy oraz przedyskutował plany dotyczące przyszłych działań, które mają rozpocząć się w drugiej połowie bieżącego roku.

Podczas debaty radni zgłosili liczne pytania i sugestie, które odnosiły się do Raportu o Stanie Gminy Dziwnów. Dyskusje skupiały się na przyszłych działaniach inwestycyjnych i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Mówiono między innymi o potrzebie ujęcia wody, monitoringu oraz modernizacji dojść na plażę, tak aby były dostosowane do potrzeb służb ratowniczych oraz osób niepełnosprawnych. Przedyskutowano także budowę boiska szkolnego oraz kwestię obrony cywilnej.